Değişen ‘özel eğitim hizmetleri yönetmeliği’ neler getiriyor?

Kategori: Otizm yazılarım

Değerli okuyucular biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda özel eğitim hizmetleri yönetmeliği değişti. Bu nedenle okul isimleri ve daha birçok konuda büyük değişiklikler yapıldı.

Yeni düzenlemeden özellikle otistik çocukların aileleri çok endişeli.

Bu yeni düzenlemeleri biraz anlatmak istiyorum:

Yıllar önce otizmli çocuklar için ayrı okullar açılmasına karar verilmiş ve zihinsel engellilerle otizmli çocuklar ayrı okullarda eğitim almaya başlamıştı.( Otistik Çocuklar Eğitim Programı 1999-2000)

Ancak son düzenlemeyle otistik çocuklar eğitim merkezi adı değişti.

Artık;

Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için açılan okul ve kurumlar diye beraber anılmakta ve bu yeni okulun ismi de özel eğitim uygulama merkezi.

Yani otistik çocuklar eğitim merkezi ve (zihinsel engelliler)eğitim uygulama okulu birleşti. Özel eğitim uygulama merkezi oldu diyebiliriz.

Peki bu farklı çocuklar aynı sınıfta mı eğitim görecekler, hayır. Özel eğitim uygulama merkezlerinde aynı katta 2 sınıf düşünün bunlardan bir tanesi 8 kişilik zihinsel engelli çocuklar sınıfı olacak bir tanesi de 4 kişilik otistik çocuklar sınıfı olacak. Ancak aynı anda aynı ortamda teneffüse çıkacaklar.

Öncelikle maddeyi tam olarak okumanızı tavsiye ederim:

MADDE 40 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Zihinsel yetersizliği olan bireyler ile

otizmi olan bireyler yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte her tür ve kademede kaynaştırma

yoluyla eğitimlerini sürdürebilecekleri gibi bu bireyler için her tür kademede, resmî ve özel

gündüzlü özel eğitim okul ve kurumları açılır.

a) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan okulların ilk dört yılı ilkokul;

ikinci dört yılı ortaokul olarak adlandırılır. Bu bireyler için açılan okul ve kurumlarda eğitim-

öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan ilköğretim kurumlarında,

Bakanlıkça hazırlanan ilköğretim kurumları programları uygulanır. Bu eğitim programı temel

alınarak BEP hazırlanır ve bireylerin başarılarının değerlendirmesinde BEP'lerinde yer alan amaç

ve davranışlar dikkate alınır. Bu öğrenciler ilköğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil

programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulurlar.

2) Sınıf mevcutları en fazla; okul öncesi ve ilköğretimde 10 öğrencidir.17

3) Bu ilköğretim kurumlarında 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri

tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersi

ve yabancı dil dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni

tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

b) Orta veya ağır  düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için

açılan özel eğitim uygulama merkezlerinde birinci 4 yıl (1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflar) I. kademe;

ikinci 4 yıl ise (5, 6, 7 ve 8 inci sınıflar) II. kademe olarak isimlendirilir. Bu merkezlerde eğitim-

öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

1) İlköğretim kurumlarında uygulanan programları takip edemeyecek durumdaki bireyler

için açılan bu merkezlerde öğrencilerin, öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel

akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça

hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır. Bu program temel alınarak BEP hazırlanır. Bu

bireylerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan amaç ve  davranışlar dikkate

alınır.

2) Bu merkezlerde; tuvalet eğitimini kazanamamış, yoğun davranış problemleri gösteren

ve grup eğitimine uyum sağlayamayan öğrencilerin grup eğitimine hazırlanması amacıyla bire

bir eğitim uygulaması yapılır. Bire bir eğitim uygulaması kapsamındaki öğrenciler grup

eğitimine katılmazlar. Bu öğrencilere verilecek eğitimin süresi ve haftalık ders saati sayısı özel

eğitim hizmetleri kurulu tarafından belirlenir.

3) Bir ders saati 40 dakika olup, ders saati ve derslerin dağılımı, Talim ve Terbiye

Kurulunca kabul edilen haftalık ders dağıtım çizelgesine göre uygulanır.

4) Orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan sınıfların mevcudu

en fazla; okul öncesinde 6, diğer sınıflarda ise 8 öğrencidir. Otizmi olan bireyler için açılan

sınıfların mevcudu ise en fazla 4 öğrenciden oluşur.

5) Bu merkezlerde 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur.

Ancak özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri

tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de

katılır.

6) Bu merkezlerde; I. kademeyi tamamlayan öğrencilere tamamladıkları kademeyi belirten

EK-2’de yer alan öğrenim belgesi; II. kademeyi tamamlayan öğrencilere ise EK-2a’da yer alan

öğrenim belgesi düzenlenir.”

 

Tabi ki sistem tam olarak oturmadı daha çok yeni, örneğin eski oçemler hala aynı şekilde eğitim vermeye devam ediyorlar, sadece isimleri değişti şimdilik.

Ancak buradan çıkardığımız sonuçlar, düşünceler, yorumlara gelirsek…

Bundan sonra otistik çocuklar eğitim merkezi diye bir kurum açılmayacak. Özel eğitim uygulama merkezleri açılacak. Burada ve varolanlarda zihinsel engellilerle otistik çocuklar eğitim alacak. Örneğin ilinizde otistik çocuklar için okul ve özel eğitim sınıfı yoksa, hemen bu özel eğitim uygulama merkezinde çocuklarınıza bir sınıf açabilirler. Yine tam tersi de söz konusu örneğin okulunuz oçemdi ve şimdi özel eğitim uygulama merkezi oldu. Ancak sadece otistik çocuklar var şimdi oraya hemen zihinsel engelliler için de bir sınıf açılabilir. Tabi bunlar okulların fiziki imkanları ölçüsünde mümkün olabilir. Ancak bu gerçekleri herkesin bilmesi gerekir. Bunlar yakın zamanda gerçekleşecek hadiseler.

Benim anladığım bu şekilde; yani otistik çocuklar özel eğitim uygulama merkezi, zihinsel engelliler özel eğitim uygulama merkezi diye bir şey yok. Sadece özel eğitim uygulama merkezi var. Ve her iki grup da bu tek okulda bir arada eğitim alacaklar.

Neden, hangi gerekçeyle bu eski tarz sisteme geri dönüldü?

Bunun sakıncalarını anlatmama gerek yok sanırım…

Neyse ki özel eğitim sınıflarının durumunda bir değişiklik yok. Ancak orada da şöyle bir durum oluştu. Örneğin;

1. Kademe özel eğitim sınıfı, 1-4. sınıfları kapsıyor,

2. Kademe özel eğitim sınıfı 5-8. Sınıfları kapsıyor,

3. Kademe özel eğitim sınıfları da 9-12. Sınıfları kapsıyor.

Öğrencilerimiz e-okulda bu sınıflara kayıtlılar.

Diyelim ki; a sınıfı 1. Kademe özel eğitim sınıfı, öğrenci orada 4. Sınıfı bitirince b sınıfında(belki başka bir okulda) 2. Kademe özel eğitim sınıfına (5. sınıfa) devam edecek. Öğretmeninden ve sınıfından ayrılacak. Amasya’da henüz uygulanmaya başlamadı ancak büyük şehirlerde başlamıştır sanırım. Bu da bazı sakıncaları getirecek…

Okul öncesi ve erken çocukluk konularında da değişiklikler var.

Okul öncesi dönemde özel eğitim hizmetleri

MADDE 29  – (1) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “37-66 ay arasındaki özel eğitime

ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bu bireyler için okul öncesi

eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ile velisinin yazılı onayı doğrultusunda eylül

ayı sonu esas alınarak 78 aya kadar uzatılabilir. e-Okul sistemi üzerinden kaydı yapılan ve okul

öncesi eğitim süresi uzatılan çocuklar velisinin resmi başvurusu ve il/ilçe özel eğitim hizmetleri

kurulu kararı ile uygun kuruma yerleştirilir.”

“(2)  (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi

eğitimlerini, öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma uygulamaları kapsamında

yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta veya özel eğitim sınıflarında sürdürmeleri esas

olmakla birlikte 37-66 ay arasındaki çocuklar için özel eğitim anaokulu, 48-66 ay arasındaki

çocuklar için okul ve kurumlar bünyesinde özel eğitim anasınıfları açılabilir.”

İlköğretim ve sonrası:

İlköğretimde özel eğitim hizmetleri

“MADDE 30 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler

ilkokul ve ortaokul kademesindeki eğitimlerini öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla

akranları ile bir arada sürdürebilecekleri gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için açılan

ilkokul ve ortaokullarda da sürdürebilirler.

(2) İlkokul ve ortaokul kademesindeki genel eğitim programlarının amaçlarını

gerçekleştiremeyecek durumda olan bireyler ise eğitimlerini, gelişim alanlarındaki performans

düzeylerine göre hazırlanmış eğitim programlarının uygulandığı özel eğitim okul ve

kurumlarında sürdürürler.

(3) Ortaokulları tamamlayan öğrenciler genel, mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına,

özel eğitim programı uygulayan özel eğitim okul/kurumlarını tamamlayan öğrenciler

özelliklerine uygun okul ve kurumlara yönlendirilirler.

(4) Çeşitli nedenlerle ilköğretim kurumlarını tamamlayamayan ve mecburi ilköğretim çağı

dışına çıkan bireyler Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulunda eğitimlerini

sürdürebilirler. Özel eğitime ihtiyacı olduğunu Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak

belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim

sürecinde ve başarılarının değerlendirilmesinde bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki

hükümler doğrultusunda özel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılır.”

Aileler ve öğretmen arkadaşlar unutmayın ki özel eğitimin temel yasası budur. Her türlü hak arayışı, itiraz vb. durumlar için bu yönetmelik baz alınır. Bu nedenle bu değişen yönetmeliği mutlaka inceleyiniz.

Yönetmeliğin tamamını bu linkten okuyabilirsiniz.

http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111226_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf

Değişen başka maddeler de var ancak ben bu yazıda daha çok otistik çocukları ilgilendiren kısımlar üzerinde durdum.

Düşüncelerinizi, ya da varsa daha ayrıntılı bilgilerinizi yorum olarak eklerseniz sevinirim.

Saygılarımla

Berat ÇELİK

05.01.2013 

Yorumlar   

 
0 #97 Berat 23-10-2017 21:43
Merhaba hocam, bu normal bir sınıf atlatma değil. Hiçbir veli bu taleple gelmez. Ama uzun süre devamsızlık yapıp 15 yaşında 1. sınıfa gelen bir öğrenci doğal olarak 1. sınıfa başlatılmaz. Hemen ileri bir sınıfa alınır.Bu anlamda normalde bu ailenin durumunda aslında sınıfına devam etmesi gerekirdi. Ama bu tarz bir sebepten dolayı almış olma ihtimalleri yüksek.
Alıntı
 
 
0 #96 Yasemin 18-10-2017 10:36
Alıntılandı Cemal F:
Hocam benim öğrencim 17 Yaşından gün almış orta mental su an özel eğitim okulunda 6. Sınıf öğrencisi. Okul yonetimi oğrencimi 2 sınıf birden atlatıp 3. Kademeye aldı. Bunun yasal bir dayanağı var mıdır? Yani 2. Kademenin bir yaş sınırı var mıdır ? Ve velinin okul saati boyunca oğrenciye refekat etme zorunluluğu var mıdır?

Sınıf atlatma uygulamasının yasal dayanağı nedir? İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ve Özel eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde buna dair bir madde bulamadım. Veli benzer bir taleple geldiğinde okulda yapılacak çalışmalar nelerdir? Yani prosedür nedir tam olarak? Orta okulda sınıf atlatmayla ilgili bir yasal dayanak varsa nedir? İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu bu işlemi neye dayanarak yapabiliyor? Gerçekten ilk kez böyle bir taleple karşılaştığım için merak ediyorum.
Alıntı
 
 
0 #95 Berat 16-09-2017 21:06
Bulunmaması gerekir ama burası Türkiye :cry:
Alıntı
 
 
0 #94 Elif 14-09-2017 21:21
Berat hocam hafif düzey otizm tanılı öğrenci ile orta ağır düzey otizm tanılı öğrenci aynı sınıfta bulunabilir mi?
Alıntı
 
 
0 #93 Berat 08-06-2017 19:03
Merhaba Gökmen hocam, evet bu mümkündür.
Alıntı
 
 
0 #92 gökmen 07-06-2017 19:28
hocam merhaba. ilçe özel eğitim kurulu şimdilik kayıtlı tek öğrencili otizim sınıfını velinin izni olmadan kapatıp başka bir okula gönderebilir mi
Alıntı
 
 
0 #91 Berat 26-04-2017 23:18
Teşekkürler hocam, altı bezli olarak size başlayan bir öğrenciye ailesiyle işbirliği yaparak tuvalet eğitimi vermeye başlayabilirsin iz. İl özel eğitim hizmetler kurulunda artık -tuvalet eğitimi yok özel eğitim sınıfına gitmesin, oçeme verelim- diye bir görüş kalmadı resmi olarak.
Alıntı
 
 
0 #90 nazmiye 26-04-2017 22:29
Anladim hocam yani.kakasini tutamayan altina yapan bir.cocugu hafif.ozel egtm sinifina alabilirz bunu mu.anlamayiliz cok tesekkurler hocam iyiki varsiniz.begene rek takip ediyorum fikirlerinizi.
Alıntı
 
 
0 #89 Berat 25-04-2017 21:46
Merhaba, Nazmiye hocam. Özel eğitim sınıfları da dahil, artık tuvalet eğitimi kazanmış olma şartı aranmıyor.
Alıntı
 
 
0 #88 nazmiye 25-04-2017 09:20
hocam buldum tuvalrt ile ilgili maddeyi sadece kurum ve okuklar icinmi ozel egitim siniflari haffi yad aorta agiri kapsamiyir mu?
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

2011 Değişen ‘özel eğitim hizmetleri yönetmeliği’ neler getiriyor?. Bu siteden verilen bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis konulması, tıbbi tedavi uygulanması, eğitim planlanması amacı ile kullanılamaz.
Powered by Joomla 1.7 Templates